ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN DIENSTVERLENING

VAN:  VAN DE AKKER AQUASERVICE

Artikel 1 Definities

 • In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Gebruiker : Van de Akker Aquaservice, de gebruiker van de voorwaarden,

verkoper;

Opdrachtgever   : de wederpartij van gebruiker, koper;
Overeenkomst    : de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 • De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 • Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
 • De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven;
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
 • Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;
 • Als opdracht geldt alleen hetgeen als zodanig schriftelijk door gebruiker is aanvaard.
  Een schriftelijke opdrachtbevestiging van gebruiker vormt tezamen met de algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen partijen;
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Modellen/Afbeeldingen

 • Is aan opdrachtgever een model of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;
 • Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 • Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland;
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;
 • De door gebruiker opgegeven levertijden zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 • Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
  tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
 • Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
 • Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan
  het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7 Contractsduur en uitvoeringstermijn

 • De overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 Honorarium/Prijs

 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium/prijs overeenkomen;
 • Indien geen vast honorarium/prijs wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;
 • Het honorarium/prijs en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW;
 • Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken kan gebruiker de verschuldigde kosten periodiek in rekening brengen;
 • Indien gebruiker met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief;
 • Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen met meer dan 10% zijn gestegen;
 • Bovendien mag gebruiker het honorarium/prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van
  de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk met meer dan 10% overstijgt, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium;
 • Gebruiker zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium/prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever de verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;
 • Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren;
 • Opdrachtgever is niet toegestaan de door gebruiker geleverde zaken te exporteren naar landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker;
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
 • Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen,
  is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
 • In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
 • Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11 Incassokosten

 • Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
  rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval
  van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
  De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd;
 • Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
 • Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 Onderzoek, reclames

 • Klachten over het geleverde c.q. de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 3 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering c.q. na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;
 • Op verzoek van gebruiker zal opdrachtgever voor retournering van de gebrekkige zaken zorgdragen, opdat gebruiker de klacht kan onderzoeken. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker voor omgaande herlevering zorgdragen c.q. zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 • Opdrachtgever is niet bevoegd het geleverde te retourneren zonder uitdrukkelijk verzoek daartoe van gebruiker;
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel “aansprakelijkheid’ bepaalde.

Artikel 13 Opzegging bij duurovereenkomst

 • Tenzij anders overeengekomen kunnen partijen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Partijen dienen een opzegtermijn van een maand in acht te nemen;
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden
  tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever;
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker
  in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging
  ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn;
 • Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14 Annulering

 • Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;
 • Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen, grondstoffen en installaties, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen;
 • Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

 • Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 • Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst voor ten hoogste twee maanden op te schorten, indien gebruiker gehouden wordt verplichtingen uit voorgaande overeenkomsten met derden terstond na te komen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 • Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 • Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
 • Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid
  beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 • Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Garantie

 • Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken vrij zijn van gebreken en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld;
 • De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende een periode van maximaal 12 maanden na levering;
 • Indien de te leveren zaken en materialen niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving ter zake het gebrek door opdrachtgever/koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever/koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen;
 • De genoemde garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, opdrachtgever/koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is;
 • Indien door gebruiker garantie is verstrekt op een zaak die door een derde is geproduceerd, is deze garantie beperkt tot de garantie die door deze derde wordt gegeven;
 • Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze komen voor rekening van opdrachtgever;
 • Garantie op het uitgevoerde werk is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 18 Vrijwaringen

 • Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
 • Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Risico-overgang

 • Wanneer de zaken ter aflevering bij opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van gebruiker;
 • Indien opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van gebruiker, inclusief kosten van transport en opslag, op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
 • Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;
 • Het verzenden van het verkochte geschiedt voor risico van opdrachtgever.

Artikel 20 Overmacht

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
 • Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen;
 • Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen;
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 • Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Geheimhouding

 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
 • Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen
  op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 • Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;
 • Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
 • Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 Niet-overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 24 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 25 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 26 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Menu